Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Lochristi: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Lochristi

Dorp-West 52
9080 Lochristi
tel09/326 88 00

Premie voor een groendak

Binnen de perken van het goedgekeurde budget wordt een subsidie verleend van maximum 31,00 euro per m² groendak dat aangelegd wordt. Indien de aanlegkosten (inclusief BTW) van het groendak lager zijn dan 31,00 euro/m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag. De datum van indienen van de betalingsaanvraag geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.

ndien het aantal aanvragen het totaal in het budget voorziene bedrag overstijgt, zal het toekennen van de premies verlopen in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het totaal in het budget voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar. Voor subsidiëring komen particulieren en bedrijven in aanmerking. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar zich, via medeondertekening van de aanvraag, akkoord.

Voorwaarden

  • Het betreffende dak kan slechts eenmaal betoelaagd worden.
  • De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient vóór het uitvoeren van de werken te worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
  • De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
  • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
  • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten in overeenstemming met de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
  • Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden.
  • De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Lochristi:
Lochristi
Lochristi
Lochristi
Lochristi premie premies