Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Lochristi: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Lochristi

Dorp-West 52
9080 Lochristi
tel09/326 88 00

Premie voor lage-energiewoningen

Voorwaarden

  • De datum van indienen van de subsidieaanvraag geldt als opvolgingsdatum voor de behandeling van de dossiers. Indien de aanvrager geen eigenaar is van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, dient de eigenaar zich, via medeondertekening van de aanvraag, akkoord te verklaren.
  • De subsidie kan enkel verleend worden voor nieuwbouwwoningen of vernieuwbouwwoningen op het grondgebied van Lochristi die onderhevig zijn aan de EPB-regelgeving. Gedeeltelijke herbouw en uitbreiding die niet vallen onder de EPB-regelgeving komen niet in aanmerking. De subsidie wordt enkel verleend bij een E-peil gelijk aan of lager dan E30.
  • Het subsidiereglement laat een vrije keuze toe van de te nemen maatregelen om het gewenste lage E-peil te bereiken.
  • De subsidieaanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen via het daartoe voorziene aanvraagformulier en moet vergezeld zijn van de nodige bewijsdocumenten (kopie energieprestatiecertificaat) die aantonen dat aan de voorwaarden van dit reglement is voldaan. De aanvraag moet ingediend worden ten laatste één jaar na de datum op het energieprestatiecertificaat.
  • Een afgevaardigde van het gemeentebestuur kan ter plaatse de lage-energiewoning controleren. De milieudienst adviseert het college van burgemeester en schepenen.
  • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over het uitbetalen van de subsidie. Bij een gunstige beslissing wordt de goedgekeurde subsidie uitbetaald door overschrijving op de bankrekening van de aanvrager. Onvolledige aanvragen (niet volledig ingevuld aanvraagformulier, ontbrekend bewijsmateriaal, …) komen niet in aanmerking voor de subsidie. Indien blijkt dat de bepalingen van dit reglement of eventueel de stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning niet werden nageleefd, wordt de subsidie niet uitbetaald of, indien dit reeds gebeurd zou zijn, teruggevorderd. De subsidie is strikt gebonden aan het adres.
  • Indien blijkt dat de voorwaarden niet nageleefd zijn, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden en wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. De aanvrager kan op dat moment aanpassingen (laten) uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen en de uitbetaling van de subsidie te bekomen.
  • De subsidie kan niet gecumuleerd worden met de gemeentelijke premie voor het plaatsen van een zonne-installatie voor de opwekking van warmte (zonneboiler).
  • Op het adres van de aanvraag mag niet eerder een gemeentelijke subsidie voor een warmtepomp, zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit of zonne-installatie voor de opwekking van warmte uitbetaald zijn.

Bedrag van de premie

  • Het subsidiebedrag wordt bepaald door een verdeling van het in het budget voorziene bedrag over de aanvragen die voor subsidiëring in aanmerking komen. Het maximum subsidiebedrag bedraagt 5.000,00 euro per adres.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Lochristi:
Lochristi
Lochristi
Lochristi
Lochristi premie premies