Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Lochristi: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Lochristi

Dorp-West 52
9080 Lochristi
tel09/326 88 00

Subsidie voor een hemelwaterinstallatie/infitratievoorziening

Binnen de perken van de jaarlijks in het budget voorziene kredieten verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie indien gebouwd na 31 december 2007, in de volgende gevallen:

 • de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw;
 • de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw, waarbij de aanleg van een hemelwaterinstallatie niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en/of de gemeentelijke verordening;

Binnen de perken van de jaarlijks in het budget voorziene kredieten verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening indien aangelegd na 31 december 2007, de aanleg van de infiltratievoorziening is niet verplicht volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en/of de gemeentelijke verordening;


Voorwaarden

Hemelwaterinstallaties

 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 5.000 liter.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering (zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een groendak).
 • Het gebruik van het in de hemelwaterput opgevangen hemelwater is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met de aansluiting van minimaal een WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient ofwel een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor leidingwater en drinkwater ofwel leidingwater in de hemelwaterput bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking in overeenstemming met de code van goede praktijk.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.
 • De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.

Infiltratievoorzieningen

 • Infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan de volgende eisen:
  • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet.
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.
 • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlakte of verharding aangesloten.
 • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2007 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen, in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en in derde instantie de gemeentelijke verordening.
 • Een afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.


Subsidiebedrag
De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 500,00 euro. De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 500,00 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Lochristi:
Lochristi
Lochristi
Lochristi
Lochristi
Lochristi
Lochristi premie premies