Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Lokeren: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Lokeren

Groentemarkt 1
9160 Lokeren
tel09/340 94 11

Premie voor een hemelwaterputten en/of een infiltratievoorziening

Voorwaarden

 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 l.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.
 • De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.
 • Infiltratievoorzieningen:
  • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet.
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharding bedragen.
 • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlak of verharding aangesloten.
 • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2007 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
 • Een (voor eensluidend verklaard) afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.
 • Bij de aanvraag van de subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie moet een keuringsverslag gevoegd worden opgemaakt door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening waaruit blijkt dat de installatie voldoet aan de “code van goede praktijk”.

Bedrag van de subsidie

 • De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 500 EUR.
 • De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 500 EUR.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Lokeren:
Lokeren
Lokeren
Lokeren
Lokeren premie premies