Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Malle: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Malle

Antwerpsesteenweg 246
2390 Malle
tel03/310 05 11

Premie voor de aanplanting en/of het onderhoud van kleine landschapselementen

Voorwaarden
 • Je kan enkel een subsidie verkrijgen als de aanplant of aanleg van KLE gebeurt in landelijke ruimte van het grondgebied van de gemeente Malle.
 • Onder landelijke ruimte wordt verstaan de zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied, natuurgebied, natuurreservaat en parkgebied, of als bosgebied.
 • De subsidieaanvraag dient te gebeuren voor de uitvoering van de werken.
 • De subsidie wordt toegekend aan de eigenaar van de gond, pachter of beheerder - mits toestemming van de eigenaar - van de gronden gelegen op het grondgebied van Malle.
 • De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg voor de objecten waarvoor subsidie wordt verkregen. Wanneer de uitvoering onvolledig of gebrekkig uitgevoerd is, kan de subsidie bij beslissing van het colllege van burgemeester en schepenen verminderd, uitgesteld of geweigerd worden.

Subsidiebedrag
Voor aanplant en aanleg kunnen volgende subsidies worden verstrekt:
 • voor een haag, heg of houtkant: 0,40 EUR per plant. De aanplanting moet een lengte van minimaal 50 meter hebben. De plantafstanden zijn: 0,3 tot 0,5 meter in hagen, 0,5 tot 1 meter in heggen en houtkanten. Het plantgoed heeft een minimumformaat van 60- 80 cm.
 • voor een bomenrij:
  • aanplant van hoogstammig beworteld plantgoed: 5,00 EUR per boom. Het plantgoed heeft een stamomtrek van minstens 8 tot 10 cm. De aanplanting betreft minimaal 10 bomen.
  • aanplant van niet-bewortelde poten: deze komen niet in aanmerking voor subsidie. De plantafstand in de rij bedraagt 7 tot 10 meter voor hoogstammige bomen en 5 tot 7 meter voor knotbomen. 
 • voor een gecombineerde aanplant van een haag of heg met een bomenrij geldt de samenvoeging van de overeenkomstige bepalingen en bedragen.
 • voor hoogstammige vruchtbomen: 6,00 EUR per boom. De aanplant betreft minstens 10 bomen.
 • voor de aanleg van een poel, met een oppervlakte ter hoogte van het maaiveld van minimaal 40 m≤ en voldoende diep om het jaar rond water te bevatten: 5,00 EUR/m≥.
 • voor instandhoudingswerken (restauratie) van bestaande hagen, heggen en houtkanten die minstens 5 jaar oud zijn kan men een subsidie bekomen voor het nodige plantgoed.
 • voor het heruitdiepen of herstellen van een bestaande poel, teneinde het jaar rond water te bevatten: 5,00 EUR/m≥.
 • voor het heruitdiepen of herstellen van een bestaande veedrinkpoel, teneinde het jaar rond water te bevatten: 5,00 EUR/m≥.
De subsidie bedraagt maximaal 248,00 EUR per aanvrager per jaar. Aan de toekenning van de subsidie kunnen door het college van burgemeester en schepenen nadere condities worden verbonden met betrekking tot de soortensamenstelling of de uitvoeringswijze.
Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Malle:
Malle
Malle
Malle
Malle
Malle
Malle premie premies