Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Overijse: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Overijse

Begijnhof 17
3090 Overijse
tel02/785 33 71

Subsidie voor een hemelwaterput of infiltratievoorziening

Voor het installeren van een hemelwaterput wordt een subsidie uitgekeerd.
 
Voorwaarden
 • Hemelwater moet totaal worden afgekoppeld van de openbare riolering en in de mate van het mogelijke worden hergebruikt.
 • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is in overeenstemming met de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie met de gewestelijke en provinciale stedenbouwkundige verordening.
 • De installatie dient minstens te voldoen aan de eisen zoals bepaald in de provinciale stedenbouwkundige verordening voor het afkoppelen van regenwater. 
  • Minimum inhoud 5000 liter;
  • Bestaat bij voorkeur uit een bezinktank die kan geruimd worden en een hoofdtank;
  • De volledige dakoppervlakte dient te worden aangesloten,  uitzondering is mogelijk mits grondige motivering (bijvoorbeeld gesloten  bebouwing);
  • Moet voorzien zijn van een vaste hydrofoorgroep.
  • Het volume van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte. Indien de horizontale dakoppervlakte kleiner is dan 75 m², is de installatie van een hemelwaterput niet verplicht, maar wordt wel een gemeentelijke premie toegekend indien voldaan wordt aan de in deze verordening gestelde voorwaarden.
  • Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
  • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient ofwel een afzonderlijk leidingcircuit voorzien te worden voor leidingwater en drinkwater ofwel dient leidingwater in de hemelwaterput bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk.
  • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Slechts bij ontstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting geloosd worden op de openbare riolering.
  • Indien bij nieuwbouw of vernieuwbouw van woongelegenheden met een horizontale dakoppervlakte groter dan 75 m², de bouwheer of eigenaar van de woning er voor opteert geen hemelwaterput te installeren, is hij verplicht een infiltratievoorziening te installeren. Een infiltratievoorziening zonder voorafgaande buffering moet een afvoerdebiet hebben in functie van het buffervolume. Indien een hemelwaterput met een infiltratievoorziening wordt gecombineerd, moet slechts de helft van het buffervolume worden voorzien. Voor grote verharde oppervlakken (vanaf 0,1 ha = 1000 m²) kunnen   specifieke buffereisen opgelegd worden overeenkomstig de ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid’ en afhankelijk van de eisen van de waterloopbeheerder.
  • Een technische beschrijving en een grondplan op schaal waarop de installatie   schematisch is voorgesteld.


De premie bedraagt
 • Voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij een nieuwbouw tot 75 m² bedraagt de premie 500,00 EUR.
 • Voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij een bestaand gebouw bedraagt de premie 500,00 EUR.
 • Voor de aanleg van een infiltratievoorziening bij een bestaand gebouw bedraagt de premie 2,50 EUR per aangesloten m² verhard oppervlak, met een maximum van 500,00 EUR.
De premie is niet van toepassing wanneer het werken betreft uitgevoerd in functie van de verplichtingen opgelegd door de stedenbouwwet. Beide premies kunnen gecumuleerd worden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Overijse:
Overijse premie premies