Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Roosdaal: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Roosdaal

Brusselstraat 15
1760 Roosdaal
tel054/89 13 00

Premie voor het onderhoud van kleine landschapselementen

Voorwaarden

  • Eigenaar of gebruiker (op basis van opstalrecht, pachtrecht, huur). Een huurder of pachter moet een schriftelijke bevestiging van de eigenaar van het betrokken perceel bijvoegen.
  • Het onderhoud moet gebeuren op beplantingen op het grondgebied van de gemeente Roosdaal.
  • De aanvraag, uitgezonderd een herhalingsaanvraag dient ingediend vóór de aanvang der werken en wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal. Deze aanvraag dient alle informatie te bevatten die nodig en nuttig is voor het bekomen van de subsidie. Het gemeentebestuur stelt hiervoor de nodige aanvraagdocumenten te beschikking.
  • Binnen de 30 dagen na ontvangstdatum wordt de aanvraag door de gemachtigde ambtenaar onderzocht op haar volledigheid, in het geval het dossier niet volledig is wordt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis gesteld met het verzoek de nodige aanvullingen uit te voeren.
  • De werken, uitgezonder herhalingsaanvragen, mogen pas uitgevoerd worden na ontvangst van een schriftelijk bevestiging dat het dossier volledig en ontvankelijk bevonden werd door het college van burgemeester en schepenen.
  • Door het aanvragen van de subsidie verleend de aanvrager het gemeentebestuur, of zijn gemachtigde ambtenaar, de toestemming zich ter plaatse te komen vergewissen van de toestend.
  • De aanvrager verbindt zich ertoe om de aanplanting tenminste 10 jaar te laten bestaan, onderhoudswerken inbegrepen.

Bedrag van de premie

Per jaar kan een maximale onderhoudssubsidie van

  • 100 euro per eigendom (de opgegeven percelen vormen met een bebouwde kavel één geheel) verkregen worden.
  • 150 euro op niet bebouwde kavel (de opgegeven percelen vormen geen gehee met een bebouwde kavel, dit blijkt uit de fysische scheiding.

Een subsidie van 0,60 euro/lopende meter per kant voor: voor een onderhoudssnoei van een haag met minimale lengte van 10 m en hernieuwbaar om de 2 jaar; voor een onderhoudssnoei van een houtkant, houtwal, heg met een minimale lengte van 10 m en hernieuwbaar om de 5 jaar.

Een subsidie van 12,50 euro/boom voor het knotten van bomen met een minimaal aantal van 5 bomen behorende tot het zelfde perceel en hernieuwbaar om de 5 jaar. Knotwilgen moeten op een tussenafstand van 3 meter van elkaar staan.

Een subsidie van 1,25 euro/m² wateroppervlak voor het onderhoud (uitdiepen of herstellen) van een poel en hernieuwbaar om de 5 jaar.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Roosdaal:
Roosdaal
Roosdaal
Roosdaal premie premies