Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Schilde: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Schilde

Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
tel03/384 37 37

Subsidie voor kleine landschapselementen

Voorwaarden
 • Men kan enkel een subsidie verkrijgen als de aanplant of aanleg van kleine landschapselement gebeurt in de landelijke ruimte van het grondgebied van de gemeente Schilde. Onder landelijke ruimte wordt verstaan de zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied, natuurgebied, natuurreservaat en parkgebied, of als bosgebied. De subsidie wordt niet toegekend voor randbeplantingen rond woningen en siertuinen.
 • Werken of handelingen opgelegd als voorwaarde uit een kapvergunning, bouwvergunning of milieuvergunning komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van de ingediende projecten, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. Hierbij dienen de nodige bouw-, kap- of natuurvergunningen aangevraagd te worden.
 • De subsidieaanvraag dient te gebeuren voor de uitvoering van de werken. Om in aanmerking te komen voor deze toelage moet de aanvraag minimum één maand voor de aanvang van de werken gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen te Schilde.
 • De subsidie wordt toegekend aan de eigenaar van de grond, pachter of beheerder mits toestemming van de eigenaar van de gronden gelegen op het grondgebied van Schilde.
 • De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg waarvoor subsidie wordt verkregen. Hij staat onder meer in voor vrijwaring tegen vraat vanwege vee of wild, en vervanging van afgestorven of sterk misgroeiende exemplaren in het eerstvolgend plantseizoen. De aanvrager moet hierbij minimum 15 jaar lang de gerealiseerde natuurwaarden in goede staat behouden zoals weergegeven en vermeld op de ‘te bereiken toestand’ in het aanvraagdossier.
Bedrag van de subsidie
 • 0.5 euro/plant voor een haag van minimum 50 lopende meter met een plantmaat 60/80 en plantafstand 0,3 tot 0,5m
 • 0.5 euro/plant voor een heg of houtkant van minimum 50 lopende meter met een plantmaat 60/80 en plantafstand 0,5 tot 1m
 • 10 euro/boom voor een bomenrij van minstens 10 stuks met stamomtrek van min 8/10cm en plantafstand min 7 tot 10m
 • 10 euro/boom voor hoogstammige vruchtboomgaarden, knotwilgen van min 10 st met stamomtrek min 8/10cm en plantafstand min 7-10m
 • 5 euro/m³ voor een poel met minimum oppervlakte 40m² en voldoende diep op water te houden.
 • 0.5 euro/lopende meter voor het onderhoud van een haag
 • 1.25 euro/lopende meter voor het onderhoud van een heg/houtkant
 • 5 euro/m³ voor het onderhoud van een poel
De subsidie per aanvraag wordt jaarlijks geplafonneerd tot max. 250,00€

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Schilde:
Schilde
Schilde
Schilde
Schilde
Schilde
Schilde premie premies