Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Torhout: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Torhout

Markt 1
8820 Torhout
tel050/22 11 22

Premie voor het aanplanten van kleine landschapselementen

Binnen de perken van het begrotingskrediet, en met ingang van de datum van dit besluit, zal het stadsbestuur een toelage uitkeren voor de nieuwe aanplant van bepaalde lijnvormige kleine landschapselementen en gebieden, gelegen binnen of grenzen aan het landelijke gebied (zoals op het gewestplan afgebakend is: agrarische-, bos-, groen-, natuur-, reservaat- en parkgebieden) of grenzend aan percelen met een agrarisch bodemgebruik (akkers, weiden en boomgaarden) binnen de grenzen van Torhout. Er wordt geen toelage verleend in de volgende gevallen:
 • de nieuwe aanplant gebeurt na rooiing van lijnvormige kleine landschapselementen die voorheen op dezelfde plaats stonden;
 • de nieuwe aanplant gebeurt omdat ze is opgelegd in de bouw- en/of milieuvergunning of omdat ze opgelegd/gesubsidieerd wordt door het College of door de Hogere Overheid in uitvoering van bestaande wetten, decreten of reglementeringen.

Voorwaarden
 • De te subsidiëren lijnvormige kleine landschapselementen dienen te bestaan uit inheemse soorten, eigen aan de streek, bijvoorbeeld:
  • voor hagen en haagkanten: meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn, hondsroos, eglantier, hazelaar, haagbeuk, hulst, wilde kruisbes, gele kornoelje, wilde liguster;
  • laanbomen : eik, es, abeel, zoete kers, wilde kastanje, linde, els, haagbeuk, lijsterbes, schietwilg;
  • knotbomen : wilg, eik, es, haagbeuk, esdoorn, populier, linde
  • Deze lijst wordt enkel gegeven als richtlijn. Andere inheemse soorten zijn toegelaten
 • De aanvrager dient in te staan voor het onderhoud en het in stand houden van de lijnvormige kleine landschapselementen waarvoor hij de toelage heeft ontvangen. Bij groeistoornissen of afsterven van bepaalde delen van het lijnvormige kleine landschapselement zal hij, op straffe van de terugbetaling van de toelage, zorg dragen voor het herstel van het homogene uitzicht van het lijnvormige kleine landschapselement.
 • De lengte van elke nieuwe aanplanting van lijnvormige kleine landschapselementen dient voor bomenrijen, die al dan niet geknot worden, minimum 100 meter te bedragen. Voor hagen, houtkanten en houtwallen is geen minimum lengte vereist.
 • Het plantgoed dat gebruikt wordt, moet de volgende minimale afmetingen hebben:
  • 40 tot 60 cm hoogte voor bosplantgoed en heesters
  • 8 tot 10 cm stamomtrek bij hoogstammige bomen.
 • De maximale plantafstand dient:
  • voor hagen 0,5 m
  • voor houtkanten/houtwallen bestaande enkel uit bomen 2 m
  • voor houtkanten/houtwallen bestaande enkel uit struiken of uit een bestand van bomen en struiken 1 m
  • voor knotbomen 5 m
  • voor bomenrijen 10 m te bedragen.
 • De aanplanting dient uitgevoerd te worden conform alle bestaande wetten, decreten, reglementen en gebruiken op dergelijke aanplantingen (vaste en erkende gebruiken, veldwetboek, pachtwet, reglement op de buurtwegen).
 • Degene die het voornemen heeft de grond, waarop één of meer lijnvormige kleine landschapselementen voorkomen, te vervreemden dient dit tenminste één maand voor de wijziging te melden. Deze melding gebeurt via een schriftelijke opgave aan de milieu- en groendeskundige.
 • De gesubsidieerde aanplanting dient minimaal gedurende 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats te blijven staan vanaf de datum van de uitbetaling, daar anders de terugbetaling van de subsidie wordt gevraagd.

De toelage bedraagt 50% van het bedrag van de aankoop volgens het aankoopbewijs, met een maximumbedrag van 100 euro voor hagen, houtwallen en houtkanten en een maximumbedrag van 200 euro voor bomenrijen, laanbomen en knotbomen.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Torhout:
Torhout
Torhout
Torhout
Torhout premie premies