Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Voeren: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Voeren

Gemeenteplein 1
3798 Voeren
tel04/381 99 40

Premie voor kleine landschapselementen

Voowaarden

 • De betoelaagbare kleine landschapselementen zijn gelegen op grondgebied van de gemeente Voeren in de groengebieden, bosgebieden, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, agrarische gebieden, alle gebieden met als nabestemming één van de voornoemde bestemmingen en de met die gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen in de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening. Ook kleine landschapselementen gelegen in woonzones met landelijk karakter, zichtbaar van op het openbaar domein komen in aanmerking.
 • Men kan geen beroep doen op de gemeentelijke subsidie als de aanvrager voor hetzelfde landschapselement in aanmerking komt voor een beheerovereenkomst van de Vlaamse Landmaatschappij.
 • De werken mogen niet als voorwaarde opgenomen zijn bij de toekenning van een verkavelings-, stedenbouwkundige, natuur- of milieuvergunning of kapmachtiging tenzij het gaat om het herstel of bijplanten van een bestaande hoogstamboomgaard.
 • De aanvrager moet gerechtigd zijn om de aanlegwerken/onderhoudswerken te verrichten waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Indien de grondgebruiker geen eigenaar is van de percelen waarop het klein landschapselement aanwezig is, moet hij over een schriftelijke toestemming van de eigenaar beschikken.
 • De aangevraagde werken moeten in overeenstemming zijn met en uitgevoerd worden volgens de bestaande regelgeving en gebruiken. De aanplant en het onderhoud moeten gebeuren volgens de code van goede natuurpraktijk.
 • Bij de aanplant en het onderhoud moet het steeds gaan om streekeigen boom- en struiksoorten, waarbij een positieve bijdrage wordt geleverd aan het voor de streek typische landschap en de natuur.
 • Het klein landschapselement moet gedurende minstens 10 jaar intact en integraal op dezelfde plaats behouden te blijven.
 • De aanvrager moet zorgen voor de instandhouding van de kleine landschapselementen waarvoor een toelage wordt verkregen (o.m. vervangen van afgestorven exemplaren in het eerstvolgend plantseizoen).

Bedrag van de premie

 • Aanleg haag/heg: 1,50 euro per meter. De toelage is eenmalig aan te vragen bij aanplant en kan worden beperkt tot 250 euro.
 • Aanplant hoogstamfruitboom en 5 jaar vormsnoei: 35 euro per boom. De toelage is eenmalig en kan worden beperkt tot 350 euro.
 • Aanplant houtkant: 0,50 euro per vierkante meter. De toelage is eenmalig aan te vragen bij aanplant en kan worden beperkt tot 250 euro.
 • Aanplant loof- en knotboom: 15 euro per boom of 2,50 euro per stek. De toelage is eenmalig aan te vragen bij aanplant en kan worden beperkt tot 250 euro.
 • Aanleg poel: 200 euro per poel. De toelage is eenmalig aan te vragen bij aanleg.
 • Onderhoud haag/heg: 0,50 euro per meter. De toelage is jaarlijks aan te vragen en kan worden beperkt tot 250 euro.
 • Onderhoud houtkant; 0,14 euro per vierkante meter. De toelage is om de 5 jaar of meer aan te vragen en kan worden beperkt tot 250 euro.
 • Eenmalig, achterstallig onderhoud hoogstamfruitbomen: max. 70 % van de totale kostprijs met een maximum van 30 euro per boom. De toelage is eenmalig bij achterstallig onderhoud en kan worden beperkt tot 250 euro.
 • Onderhoud poel: 100 euro per poel. De toelage is om de 5 jaar of meer aan te vragen en kan worden beperkt tot 250 euro. Het onderhoud kan gespreid over 2 jaren uitgevoerd worden.
 • Onderhoud knotboom: 10 euro per boom. De toelage is per boom om de 5 jaar of meer aan te vragen en kan worden beperkt tot 250 euro. Knotbomenrijen kunnen gespreid over meerdere jaren geknot worden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Voeren:
Voeren
Voeren premie premies