Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Eandis: Premies

Premies van netbeheerder Eandis

Postbus 10020
2800 Mechelen
tel078/35 35 34

Sociale energie-efficiŽntieprojecten

Wat?

Kwetsbare gezinnen huren vaak noodgedwongen een energie- verslindende woning op de private markt. Hoewel investeren in dakisolatie, spouwmuurisolatie of hoogrendementsbeglazing de energiefactuur kan drukken, ligt het voor de huurders niet voor de hand om dat te doen. Ook de huisbaas zelf blijkt vaak niet te investeren omdat hij er weinig belang bij heeft, gezien hij de energiefactuur niet betaalt. De sociale energie-efficiëntie-projecten komen hieraan tegemoet met begeleiding op maat én een extra hoge premie .

Wie komt in aanmerking?

Woningen en wooneenheden op de private huurmarkt voor zover de bewoner behoort tot de volgende doelgroepen:

 • beschermde afnemers (recht op sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
 • personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
 • personen met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of gas
 • personen die behoren tot de prioritaire doelgroep in het kader van de Vlaamse Energielening
 • personen die een woning huren van een sociaal verhuurkantoor, een OCMW of lokaal bestuur
 • natuurlijke personen met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een huurprijs van maximaal 462,74 euro per maand (of 512,74 euro per maand in de Vlaamse centrumsteden of Vlabinvestgebied1).

Huurders die direct of indirect eigenaar of mede-eigenaar zijn van de woning, de wooneenheid of het woongebouw en huurders die de woning of wooneenheid huren van een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad komen niet in aanmerking.

Woningen verhuurd door sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking.

 

Voorwaarden

 • De premie geldt enkel voor verhuurde woningen, wooneenheden of woongebouwen, gelegen in het Vlaamse Gewest en die vóór 01/01/2006 aangesloten werden op het elektriciteitsdistributienet van Eandis of met een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning vóór 1/1/2006, en die verhuurd worden op de private huurmarkt.
 • De premie is enkel geldig voor initiële premie-aanvragen vanaf 01/01/2017.
 • De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en geplaatste materialen.
 • De projectpromotor kan de plaatsing zelf uitvoeren of kan daarvoor beroep doen op een andere aannemer. De aannemer die de werken uitvoert, behoudt de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de door hem volgens de regels van de kunst uitgevoerde werken. Opgepast: in geval van spouwmuurisolatiewerken moet er volledig worden voldaan aan de STS 71-1.
 • De projectpromotor voorziet een permanente helpdesk waar huurder en eigenaar terecht kunnen per telefoon en/of per e-mail.
 • De projectpromotor gaat na of de integrale kwaliteit van de woning van die aard is dat dak-, glas- of spouwmuurisolatie verantwoord is en leidt tot een reële energiebesparing.

Technische voorwaarden inzake uitvoering dakisolatie

 • De premie is geldig voor dakisolatie of voor zoldervloerisolatie, niet voor beide, binnen hetzelfde beschermd volume.
 • Alleen na-isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.
 • Zoldervloerisolatie wordt alleen als dakisolatie beschouwd wanneer het de vloer van een onverwarmde zolder betreft.
 • De Rd-waarde of warmteweerstand van het nieuw geplaatste materiaal moet minimaal 4,5 m²K/W bedragen. Het materiaal mag in meerdere lagen worden geplaatst.
 • De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumwaarde van 4,5 m²K/W te komen.
 • De Rd-waarde of warmteweerstand wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK).
 • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring). Deze lambdawaarden zijn ondermeer terug te vinden op de websites www.butgb.be, www.eota.be en www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van uw aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.
 • Als het de isolatie van een hellend dak betreft, moet er ook een dampscherm aanwezig zijn langs de binnenzijde van de woning.

Technische voorwaarden inzake uitvoering spouwmuurisolatie

 • De spouw heeft een minimale breedte van 50 mm.
 • De volledige spouwbreedte wordt opgevuld met isolatiemateriaal.
 • Spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie komen niet in aanmerking.
 • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag hoogstens 0,065 W/mK bedragen.
 • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring). Deze lambdawaarden zijn onder meer terug te vinden op de websites www. butgb.be, www.eota.be en www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van uw aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.
 • Alleen isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.
 • De gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers moeten volledig voldoen aan de STS, bedoeld in artikel 13 van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het plaatsen van isolatie in spouwmuren.
 • Voor spouwmuurisolatie bevat de premieaanvraag eveneens een kopie van de Verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1.

Technische voorwaarden inzake plaatsing hoogrendementsbeglazing

 • De Ug-waarde van het geplaatste glas wordt berekend volgens NBN EN 673 in overeenstemming met de CE-markering.
 • Op de afstandshouder tussen de glasbladen staat een markering waarmee de energieprestatie van de beglazing kan vastgesteld worden.
 • Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels met een Ug waarde van maximaal 1,1 W/m²K komen in aanmerking als de U-waarde van de nieuwe transparante kunststofplaat (polycarbonaat) en van de nieuwe lichtkoepel worden bepaald respectievelijk volgens de normen NBN EN 16153 en NBN EN 1873, telkens in overeenstemming met de CE-markering.
 • Beglazing in veranda’s (ruimte waarvan de wanden voor minstens de helft uit glas bestaat en volledig afsluitbaar van de rest van de woning) komt niet in aanmerking.
 • Alleen beglazing in direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.
 • De premie is alleen geldig samen met een gedateerde foto van het geplaatste glas per gevel, waarbij ook het volledige gebouw waarin het glas werd aangebracht duidelijk in beeld wordt gebracht.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Eandis premie premies