Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Infrax RWG-dienst: Premies

Premies van netbeheerder Infrax RWG-dienst

Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt
tel078/35 30 20

Premie voor een gescheiden afvoersysteem

Voorwaarden

  • Dit premiereglement is geldig vanaf 1 januari 2016.
  • Nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd na 31 januari 2005 komen niet in aanmerking voor deze premie.
  • De premie kan teruggevorderd worden indien blijkt dat de installatie niet gebeurd is in overeenstemming met de bepalingen van het premiereglement.
  • Het toewijzen van een premie houdt niet in dat de premieverlener verantwoordelijkheid opneemt voor toestellen, materialen, werkmethodes, resultaten …
  • De premie geldt enkel voor nieuwe materialen en toestellen.
  • De kosten voor de huisaansluitputjes komen niet in aanmerking voor berekening van de premie.
  • Gemaakte onkosten mogen slechts éénmaal worden ingebracht.
  • De aanvrager of minstens één andere persoon die onder hetzelfde dak leeft, moet behoren tot een van de volgende categorieën: Hij/zij die het leefloon of het levensminimum krijgt. Het voor te leggen bewijsstuk is een attest van het OCMW; Hij/zij krijgt het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen. Het voor te leggen bewijsstuk is een attest van de Rijksdienst voor pensioenen; Hij/zij krijgt de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of aan derden, toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Het voor te leggen bewijsstuk is een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid; Hij/zij krijgt de tegemoetkoming personen met een handicap wegens blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van tenminste 65%. Het voor te leggen bewijsstuk is een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of een attest van de Rijksdienst voor pensioenen; Hij/zij heeft een inwonend gezinslid dat verlengd minderjarig werd verklaard en dat op 1 januari van het inningsjaar een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt, toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Het voor te leggen bewijsstuk is een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid; Hij/zij waarvoor het OCMW een voorschot toestaat op één van de vorige categorieën. Het voor te leggen bewijsstuk is een attest van het OCMW.
  • Om in aanmerking te komen voor de premie dient de installatie een permanent karakter te hebben en dient de afvalwaterafvoerleiding (gescheiden van de hemelwaterafvoerleiding) aangelegd te worden tot aan de rooilijn die grenst aan het openbaar domein dat voorzien is of zal worden van openbare riolering.

Bedrag van de premie

De premie is afhankelijk van de bewezen kosten.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Infrax RWG-dienst premie premies