Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Infrax RWG-dienst: Premies

Premies van netbeheerder Infrax RWG-dienst

Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt
tel078/35 30 20

Premie voor een hemelwaterput

Voorwaarden

 • Dit premiereglement is geldig vanaf 1 januari 2016.
 • Nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd na 7 september 1999 komen niet in aanmerking voor deze premie.
 • De aanvrager geeft door ondertekening van het aanvraagformulier aan Infrax de toestemming om in elke fase van het project zich ter plaatse te komen vergewissen van de betreffende situatie en indien nodig contact op te nemen met de fi rma en/of installateur die de voorzieningen levert en/of plaatst.
 • Zowel bij toekenning als onthouding van de premie zal de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
 • Infrax heeft het recht om te allen tijde en zonder voorafgaandelijke verwittiging een einde te stellen en/ of wijzigingen aan te brengen aan deze vorm van premie, bijvoorbeeld bij uitputting van de voorziene budgetten.
 • Infrax heeft het recht om de premie terug te vorderen indien blijkt dat de installatie niet gebeurd is in overeenstemming met de bepalingen van het premiereglement.
 • Het toewijzen van een premie houdt niet in dat Infrax verantwoordelijkheid opneemt voor toestellen, materialen, werkmethodes, resultaten …
 • De premie geldt enkel voor nieuwe materialen en toestellen.
 • Deze premie kan gecumuleerd worden met de overige RWG-premies.
 • Gemaakte onkosten mogen slechts éénmaal worden ingebracht.
 • De premie is enkel geldig voor facturen vanaf 01/01/2016.
 • Het volume van de put bedraagt minimum 50 l/m² totaal horizontaal dakoppervlak, afgerond naar het hogere duizendtal en met een minimum van 3000 l. Minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte dient te worden aangesloten op de put.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van (1) één toilet of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. Alle verbruikspunten waar hemelwater toegevoerd wordt, moeten voorzien worden van een sticker of aanduiding met de vermelding: “Géén drinkwater”.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt 250 euro wanneer minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte wordt aangesloten op de hemelwaterput.

De premie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Infrax RWG-dienst premie premies