Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Premies van provincie Vlaams-Brabant

Premies van provincie Vlaams-Brabant

Provincieplein 1
3010 Kessel-Lo
 

Aanpassingspremie

Werken

Volgende werken komen in aanmerking voor het verkrijgen van een provinciale premie indien een verband bestaat tussen de aard van de handicap of de graad van validiteit van de oudere en de aard van de aanpassingswerken:

 • het aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon;
 • een lift (verticale lift, stoellift, rolstoelplateaulift);
 • het vergroten van de deuropeningen en het aanpassen van de gangbreedte;
 • aanpassing van het sanitair (badkamer, wc);
 • aanpassing van de keuken;
 • het aanleggen van hellende vlakken om de toegang tot de woning te vergemakkelijken;
 • het inrichten of aanbouwen van een plaats op de gelijkvloerse verdieping om te dienen als kamer;
 • communicatie-, signalisatie- en alarmsystemen;
 • het wegwerken van hinderlijke drempels;
 • installatie centrale verwarming;
 • plaatsing steunhulpmiddelen;
 • plaatsing automatische rolluiken.

Deze lijst is niet limitatief. De deputatie kan beslissen een premie toe te kennen indien uit het verslag van de inspectiegelastigde blijkt dat andere werken noodzakelijk zijn om de woning functioneel aan te passen aan de fysieke gesteldheid van de oudere of de persoon met een handicap.

Voorwaarden

 • De aan te passen woning moet gelegen zijn in de provincie Vlaams-Brabant.
 • Het mag niet gaan om een ongezonde, onverbeterbare woning (krotwoning).
 • Minstens 60 jaar zijn of erkend zijn als persoon met een handicap door de Federale Sociale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
 • De aanvrager moet de aan te passen woning bewonen op basis van een zakelijk recht of een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats.
 • De huurder kan een provinciale premie verkrijgen op voorwaarde dat de eigenaar:
  • akkoord gaat met de geplande werken;
  • zich ertoe verbindt de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitvoering der werken;
  • een nieuw huurcontract ondertekent voor een termijn van minimaal 9 jaar, onder voorbehoud van toekenning van een provinciale premie aan de huurder. Voor de woningen verhuurd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende vennootschappen is de verplichting om een nieuw huurcontract te ondertekenen niet van toepassing.
  • Niet over de volledige eigendom of het volledige vruchtgebruik beschikken van andere onroerende goederen, waarvan het totaal niet-geïndexeerde kadastraal inkomen hoger ligt dan 125 euro.
  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager mag niet meer bedragen dan de maxima vastgelegd in de provinciale reglementeringen voor het toekennen van huisvestingsleningen voor aankoop/nieuwbouw of renovatie.
  • Bij het bepalen of de aanvrager voldoet aan de inkomstengrens wordt enkel rekening gehouden met de persoonlijke inkomsten van de aanvrager en met de inkomsten van zijn/haar echtgen(o)t(e) of de partner waarmee hij/zij samenwoont.

Bedrag van de premie

 • 50% van de kostprijs van de werken met een maximum van 2.500 euro. Indien de aanvragers voldoen aan de inkomstenvoorwaarden van het VT- of OMNIO-statuut kan een provinciale premie toegestaan worden van 75% van de kostprijs der werken, met een maximum van 2.500 euro.
 • Bij het bepalen van het bedrag van de toe te kennen provinciale premie zal rekening gehouden worden met eventuele financiële tegemoetkomingen van derden. Het totaal van deze tegemoetkomingen (de provinciale premie inbegrepen) zal niet meer mogen bedragen dan 100% van de kostprijs der werken.
 • Aan dezelfde persoon kan meer dan één provinciale premie worden toegekend op voorwaarde dat het totale bedrag van de verschillende provinciale premies niet meer bedraagt dan 2.500 euro.
Deel deze premie:
Vlaams-Brabant premie premies